Giải câu 2 bài Phép trừ phân số (tiếp theo) sgk Toán 4 trang 130

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 130 sgk toán lớp 4

Rút gọn rồi tính

a) ; b) \(\frac{30}{45}- \frac{2}{5}\)

c) ; d) \(\frac{12}{9}- \frac{1}{4}\)

Bài làm:

a) Ta thấy 20 : 4 = 5 ; 16 : 4 = 4 nên ta chia cả tử và mẫu của cho 4:

= = $\frac{5}{4}$

Trừ hai phân số có cùng mẫu là 4 ta được:

b) Ta thấy 30 : 15 = 2 ; 45 : 15 = 3 nên ta chia cả tử và mẫu của cho 15:

= =

Hai phân số và \(\frac{2}{5}\) khác mẫu số nên ta quy đồng hai phân số:

= \(\frac{2 \times 5}{3 \times 5}\) =\(\frac{10}{15}\)

=\(\frac{2 \times 3}{5 \times 3}\) =\(\frac{6}{15}\)

Trừ hai phân số :

c) Rút gọn phân số:

= =

Quy đồng hai phân số và \(\frac{3}{4}\)

= \(\frac{5 \times 4}{6 \times 4}\) =\(\frac{20}{24}\)

= \(\frac{3 \times 6}{4 \times 6}\)=\(\frac{18}{25}\)

Trừ hai phân số:

d) Rút gọn phân số:

= = $\frac{4}{3}$

Quy đồng hai phân số và $\frac{1}{4}$

=$\frac{4 \times 4}{3 \times 4}$=$\frac{16}{12}$

= $\frac{1 \times 3}{4 \times 3}$ = $\frac{3}{12}$

Trừ hai phân số:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021