Giải Bài: Chia một tích cho một số

  • 1 Đánh giá

Trong bài này, KhoaHoc hướng dẫn các con thực hiện phép chia một tích cho một số và các dạng bài tập, liên quan. Chúc các con đạt được kết quả học tập tốt.

A. Lý thuyết

  • Khi thực hiện phép chia một tích cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

(a x b) : c = a : c x b = a x b : c

  • Ví dụ: (12 x 6) : 4 = 12 : 4 x 6 = 18

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 79 sgk Toán lớp 4

Tính bằng hai cách:

a) ( 8 x 23) : 4; b) (15 x 24) : 6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 79 sgk Toán lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 x 36 ): 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 79 sgk Toán lớp 4

Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được số vải. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem
Chủ đề liên quan