Giải Câu 3 bài Chia một tích cho một số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 79 sgk Toán lớp 4

Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được số vải. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Bài làm:

Số mét vải cửa hàng có là:

30 x 5 = 150 (m)

Cửa hàng đã bán số mét vải là:

150 : 5 = 30 (m)

Đáp số: 30m

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021