Giải câu 1 Bài Biểu thức có chứa một chữ

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 42 - SGK Toán 4:

Tính giá trị của c + d nếu:

a) c = 10 và d = 25;

b) c = 15 cm và d = 45 cm.

Bài làm:

a) Thay giá trị: c = 10 và d = 25 ta được c + d = 10 + 25 = 35

b) Thay giá trị: c = 15 cm và d = 45 cm ta được c + d = 15cm + 45cm = 60cm

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021