Giải bài tập 4 Ôn tập về tìm số trung bình cộng trang 175 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 175 - sgk toán lớp 4

Một công ti chuyển máy bơm bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chở được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy bơm ?

Bài làm:

Bài 4:

Số máy bơm lần đầu 3 ô tô chở được là:

16 x 3 = 48 (máy)

Số máy bơm lần sau 5 ô tô chở được là:

24 x 5 = 120 (máy)

Số ô tô chở máy bơm là:

3 + 5 = 8 (ô tô)

Để tính trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy bơm ta sẽ lấy tổng số máy bơm chia cho tổng số xe ô tô.

Như vậy trung bình mỗi ô tô chở được là:

(48 + 120) : 8 = 21 (máy)

Đáp số: 21 máy bơm.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021