Giải câu 2 Bài Tính chất kết hợp của phép cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 45 - SGK Toán 4:

Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồn, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Ngày thứ nhất và ngày thứ ba quỹ tiết kiệm đó nhận được số tiền là:

75 500 000 + 14 500 000 = 90 000 000 (đồng).

Sau ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được số tiền là:

90 000 000 + 86 950 000 = 176 950 000 (đồng).

Đáp số: 176 950 000 (đồng).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021