Giải bài tập 2 trang 163 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 163 - sgk toán lớp 4

Tìm :

a) 40 x = 1400

b) : 13 = 205

Bài làm:

a) 40 x = 1400

= 1400 : 40

= 350

b) : 13 = 205

= 205 x 13

= 2665

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021