Giải câu 3 bài Ôn tập số đến 100 000 (tiếp theo 2)

  • 1 Đánh giá

Câu 3. Trang 5 - SGK Toán 4

Tính giá trị của biểu thức

a) 3257 + 4659 – 1300 b) 6000 – 1300 × 2

c) (70850– 50230) × 3 d) 9000 + 1000 : 2

Bài làm:

Để làm bài tập này, các con nhớ lại: Các kiến thức cộng trừ nhân chia, thứ tự ưu tiên trong 1 phép toán, phép toán có dấu ngoặc đơn

Kết quả của tính giá trị biêu thức

a) 3257 + 4659 – 1300 = 7916 – 1300 = 6616

b) 6000 – 1300 × 2 = 6000 – 2600 = 3400

c) (70850 – 50230) × 3 = 20620 × 3 = 61860

d) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021