Giải câu 5 Bài Luyện tập Giây, thế kỉ

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 26 - SGK Toán 4:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Đồng hồ chỉ

A. 9 giờ 8 phút

B. 8 giờ 40 phút

C. 8 giờ 45 phút

D. 9 giờ 40 phút

Giải câu 5 Bài Luyện tập - Giây, thế kỉ

b) 5 kg 8 g = ?

A. 58 g

B. 508 g

C. 5 008 g

D. 580 g

Bài làm:

a) Khoang vào đáp án B.

Giải thích: Nhìn đồng hồ, ta thấy:

Kim giờ của đồng hồ chỉ giữa số 8 và số 9 nên đồng hồ đang chỉ khoảng thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ.

Kim phút của đồng hồ chỉ ở số 8, tức là kém 20 phút nữa là 9 giờ hay 9 giờ kém 20 hay 8 giờ 40 phút.

b) Khoanh vào đáp áp C.

Giải thích 5 kg 8 g = (5 000 + 8) g = 5 008 g.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021