Giải Câu 1 bài Luyện tập trang 69

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 69 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 17 x 86;

b) 428 x 39;

c) 2056 x 23

Bài làm:

a) b) c)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021