Giải câu 1 bài Phép trừ phân số (tiếp theo) sgk Toán 4 trang 130

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 130 sgk toán lớp 4

Tính:

a) ; b) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\)

c) d) \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\)

Bài làm:

a) ;

Mẫu số 5 khác 3 nên ta quy đồng để đưa về cùng mẫu rồi trừ.

Quy đồng mẫu số:

;

Trừ hai phân số có cùng mẫu là 15:

= \(\frac{12}{15}-\frac{5}{15}= \frac{12-5}{15}= \frac{7}{5}\)

b)

Mẫu số 6 khác 8 nên ta quy đồng để đưa về cùng mẫu rồi trừ.

Quy đồng mẫu số:

;

Trừ hai phân số có cùng mẫu số là 48:

= \(\frac{40}{48}- \frac{18}{48}= \frac{40-18}{48}= \frac{22}{48}\)

c)

Mẫu số 7 khác 3 nên ta quy đồng để đưa về cùng mẫu rồi trừ.

Quy đồng mẫu số:

= \(\frac{8 \times 3}{7 \times 3}\) = \(\frac{24}{21}\)

= \(\frac{2 \times 7}{3 \times 7}\) = \(\frac{14}{21}\)

Trừ hai phân số có cùng mẫu số là 21:

= \(\frac{24}{21}\) - \(\frac{14}{21}\) = \(\frac{24 - 14}{21}\) =\(\frac{10}{21}\)

d)

Mẫu số 3 khác 5 nên ta quy đồng để đưa về cùng mẫu rồi trừ.

Quy đồng mẫu số:

;

Trừ hai phân số có cùng mẫu là 15:

= \(\frac{25}{15}- \frac{9}{15}= \frac{25-9}{15}= \frac{16}{15}\)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021