Giải câu 1 bài tính chất kết hợp của phép nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 61- sgk Toán lớp 4

Tính bằng hai cách:

a) 4 x 5 x 3 b) 5 x 2 x 7

3 x 5 x 6 3 x 4 x 5

Bài làm:

Tương tự như bài tập mẫu ở trong sách giáo khoa, các con thực hiện phép tính đối với các phép toán còn lại như sau:

a) 4 x 5 x 3 b) 5 x 2 x 7

C1: 4 x 5 x 3 = ( 4 x 5) x 3 = 20 x 3 = 60 C1: 5 x 2 x 7 = (5 x 2) x 7 = 10 x 7 = 70

C2: 4 x 5 x 3 = 4 x (5 x 3 ) = 4 x 15 = 60 C2: 5 x 2 x 7 = 5 x (2 x 7) = 5 x 14 = 70

3 x 5 x 6 3 x 4 x 5

C1: 3 x 5 x 6 = (3 x 5) x 6 = 15 x 6 = 90 C1: 3 x 4 x 5 = ( 3 x 4) x 5 = 12 x 5 = 60

C2: 3 x 5 x 6 = 3 x (5 x 6) = 3 x 30 = 90 C2: 3 x 4 x 5 = 3 x (4 x 5 ) = 3 x 20 = 60

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021