Giải câu 2 bài : Luyện tập sgk Toán 4 trang 120

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 120 sgk toán lớp 4

So sánh các phân số sau với 1:

; \(\frac{3}{7}\) ;\(\frac{9}{5}\); \(\frac{7}{3}\); \(\frac{14}{15}\) ; \(\frac{16}{16}\) ; \(\frac{14}{11}\)

Bài làm:

b) Hướng dẫn : Dựa vào phần nhận xét để ta so sánh các phân số trên với 1.

  • Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.
  • Nếu tử số lớn hơn mẫu thì phân số lớn hơn 1.

Trong phân số có 1 < 4 nên phân số < 1

Trong phân số có 3 <7 nên phân số

Trong phân số có 7 > 3 nên phân số > 1;

Trong phân số có 9 > 5 nên phân số > 1;

Trong phân số có 14 < 15 nên phân số < 1;

Trong phân số có 16 = 16 nên phân số = 1;

Trong phân số có 14 > 11 nên phân số > 1

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021