Giải câu 4 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 128

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 128 sgk toán lớp 4

Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có số đội viên tập hát và \(\frac{2}{5}\) số đội viên tham gia đá bóng. Hỏi số đội viên tham gia hoạt động trên bằng bao nhiêu phần đội viên cho đội?

Bài làm:

số đội viên tập hát.

số đội viên tham gia đá bóng.

Nên tổng số đội viên của tham gia hoạt động là

Tổng số đội viên tham gia tập hát và tham gia bóng đá bằng:

( số đội viên chi đội)

Đáp số: số đội viên chi đội.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021