Giải câu 2 bài : Luyện tập chung Toán lớp 4 trang 99 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 99 sgk toán lớp 4

Trong các số 57234; 64620; 5270; 77285

a) Số nào chia hết cho 2 và 5

b) Số nào chia hết cho 3 và 2

c) Số nào chia hết cho 2; 3; 5 và 9

Bài làm:

Hướng dẫn:

a) Các số chia hết cho 2, 5 thì có chữ số tận cùng là 0.

b) Chọn các số chia hết cho 2 sau đó trong các số đó, số nào có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho cả 2 và 3.

c) Chọn trong các số ở phần b các số chia hết cho 5 và cho 9 ta có:

Kết quả như sau:

Trong các số trên:

a) Số chia hết cho cả 2 và 5 là: 64620; 5270

b) Số chia hết cho cả 3 và 2 là : 57234; 64620

c) Số chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 và 9 là: 64620

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021