Giải câu 1 bài nhân với số có tận cùng là chữ số 0

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 62 - sgk toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 1324 x 40;

b) 13546 x 30;

c) 5642 x 200.

Bài làm:

Nhìn lại ví dụ mẫu ta thực hiện tương tự các phép toán nêu trên:

Giải bài nhân với số có tận cùng là chữ số 0

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021