Giải câu 3 bài Phép cộng phân số sgk Toán 4 trang 126

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 126 sgk toán lớp 4

Hai ô tô cùng chuyển gạo ra một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được số gạo trong kho. Ô tô thứ hai chuyển được \(\frac{3}{7}\) số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?

Bài làm:

Ô tô thứ nhất chuyển được số gạo trong kho.

Ô tô thứ hai chuyển được số gạo trong kho.

Nên cả hai ô tô chuyển được số gạo trong kho là:

(số gạo trong kho).

Đáp số: số gạo trong kho

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021