Giải Câu 2 bài Chia cho số có hai chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 81 sgk Toán lớp 4

Người ta xếp đều 240 bộ ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế?

Bài làm:

Mỗi phòng xếp được số bộ bàn ghế là:

240 : 15 = 16 (bộ)

Đáp án: 16 bộ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021