Giải câu 1 bài : Dấu hiệu chia hết cho 9

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 96 sgk toán lớp 4

Trong các số sau, số nào chia hết cho 9 ?

99; 1999; 108; 5643; 29385

Bài làm:

Hướng dẫn: Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không

Ví dụ: số 99 có tổng các chữ số là 9 + 9 = 18; chia hết cho 9. Vậy số 99 chia hết cho 9

Tương tự tìm được các số sau:

99; 108; 5643; 29385

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021