Giải câu 3 Bài Yến, tạ , tấn

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 23 - SGK Toán 4:

Tính

18 yến + 26 yến

648 tạ - 75 tạ

135 tạ x 4

512 tấn : 8

Bài làm:

18 yến + 26 yến:

Ta có: 18 + 26 = 44

Vậy 18 yến + 26 yến = 44 yến

648 tạ - 75 tạ

Ta có 648 - 75 = 573

Vậy 648 tạ - 75 tạ = 573 tạ

135 tạ x 4

Ta có: 135 x 4 = 540.

Vậy 135 tạ x 4 = 540 tạ

512 tấn : 8

Ta có: 512 : 8 = 64

Vậy 512 tấn : 8 = 64 tấn

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021