Giải Câu 1 bài Nhân với số có ba chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 73 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 248 x 321; b) 1163 x 125; c) 3124 x 213

Bài làm:

Đối với từng phép tính, các con thực hiện đặt tính như ở phần lý thuyết đã hướng dẫn:

a) b) c)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021