Giải câu 4 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 137

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 137 sgk toán lớp 4

Cho các phân số: ; $\frac{1}{3}$ ; $\frac{1}{4}$ ; $\frac{1}{6}$ . Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần $\frac{1}{12}$ ?

Mẫu: : $\frac{1}{12}$ = x $\frac{12}{1}$ = $\frac{12}{2}$ = 6

Vậy : gấp 6 lần $\frac{1}{12}$

Bài làm:

Ta có : : $\frac{1}{12}$ = x $\frac{12}{1}$ = $\frac{1 \times 12}{3 \times 1}$ = $\frac{12}{3}$ = 4

Vậy : gấp 4 lần $\frac{1}{12}$

Ta có : : $\frac{1}{12}$ = x $\frac{12}{1}$ = $\frac{1 \times 12}{4 \times 1}$ = $\frac{12}{4}$ = 3

Vậy : gấp 3 lần $\frac{1}{12}$

Ta có : : $\frac{1}{12}$ = x $\frac{12}{1}$ = $\frac{1 \times 12}{6 \times 1}$ = $\frac{12}{6}$ = 2

Vậy : gấp 2 lần $\frac{1}{12}$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021