Giải câu 1 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 123

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 123 sgk toán lớp 4

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

... \(\frac{11}{14}\) \(\frac{4}{25}\) ...\(\frac{4}{23}\) \(\frac{14}{15}\)...1

...\(\frac{24}{27}\) \(\frac{20}{19}\) ...\(\frac{20}{27}\) 1.... \(\frac{15}{14}\)

Bài làm:

< \(\frac{11}{14}\) (cùng mẫu số là 14 mà tử số 9 < 11)

< \(\frac{4}{23}\) (cùng tử số là 4 mà mẫu số 25 > 23)

< 1 ( do tử số là 14 < mẫu số 15)

= \(\frac{24}{27}\)

( Ta có : )

> \(\frac{20}{27}\) (cùng tử số là 20 mà mẫu số 19 < 27)

1 < ( do tử số 15 > mẫu số 14)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021