Giải câu 3 trang 10 sgk: Viết các số sau:

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 10 - sgk toán 4:

Viết các số sau:

a) Bốn nghìn ba trăm;

b) Hai mươi bốn nghìn ba trăm mười sáu;

c) Hai mươi bốn nghìn ba trăm linh một;

d) Một trăm tám mươi nghìn bảy trăm mười lăm;

e) Ba trăm linh bảy nghìn bốn trăm hai mươi mốt;

g) Chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín.

Bài làm:

a) 4 300;

b) 24 316;

c) 24 301;

d) 180 715;

e) 307 421;

g) 999 999.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021