Giải câu 2 bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 96 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 96 sgk toán lớp 4

a) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 2

b) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 5

Bài làm:

a) Ta có chọn ngẫu nhiên các số có ba chữ số mà chữ số tận cùng là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì số đó chia hết cho 2:

124 ; 546 ; 902.

b) Ta có chọn ngẫu nhiên các số có ba chữ số mà chữ số tận cùng là 0 ; 5 thì số đó chia hết cho 5:

245 ; 670 ; 125.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021