Giải Câu 1 bài Luyện tập chung trang 75

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 75 sgk Toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10 kg = … yến

100kg = …tạ

50 kg = … yến

300kg = …tạ

80kg = …yến

1200kg = ..tạ

1000kg = …tấn

10 tạ =….tấn

8000kg =…tấn

30 tạ = ….tấn

15 000kg = …tấn

200 tạ = …tấn

100cm2 = …

100dm2 =…

800cm2 =…

900dm2 =…

1700cm2 =…

1000dm2 = …

Bài làm:

10 kg = 1 yến

100kg = 1 tạ

50 kg = 5 yến

300kg = 3 tạ

80kg = 8 yến

1200kg = 12 tạ

1000kg = 1 tấn

10 tạ = 3 tấn

8000kg = 8 tấn

30 tạ = 3 tấn

15 000kg = 15 tấn

200 tạ = 20 tấn

100cm2 =1

100dm2 = 1

800cm2 = 8

900dm2 = 9

1700cm2 = 17

1000dm2 = 10

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021