Giải câu 2 bài Ôn tập số đến 100 000 (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 2. Trang 4 - SGK Toán 4

Đặt tỉnh rồi tính:

a) 4637 + 8245 b) 5916 + 2358

7035 - 2316 6471 - 518

325 x 3 4162 x 4

25968 : 3 18418 : 4

Bài làm:

Giải câu 2 bài Ôn tập số đến 100 000 (tiếp theo)

Mẹo nhỏ khi làm bài tập này:

- Nếu phép cộng và phép trừ: các con đặt các số thẳng hàng với đơn vị tương ứng - Hàng đơn vị của số này đặt cùng cột với hàng đơn vị số kia, hàng chục số này đặt cùng cột với hàng chục số kia....

- Nếu phép nhân và phép chia: Các con nhớ lại bài học của cô giáo đã dạy để áp dụng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021