Giải câu 4 Bài Biểu thức có chứa hai chữ

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 42 - SGK Toán 4:

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

a

300

3 200

24 687

54 036

b

500

1 800

63 805

31 894

a + b

b + a

Bài làm:

Các con thực hiện phép cộng rồi điền vào bảng nhé:

a

300

3 200

24 687

54 036

b

500

1 800

63 805

31 894

a + b

800

5 000

88 492

85 930

b + a

800

5 000

88 492

85 930

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021