Giải câu 3 bài Ôn tập số đến 100 000 (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 3. Trang 4 - SGK Toán 4

Giải câu 3 bài Ôn tập số đến 100 000 (tiếp theo)

4327....3742 28 676...28 676

5870...5890 97 321... 97 400

65 300..9530 100 000...99 999

Bài làm:

Bài tập yêu cầu các con thực hiện phép toán so sánh giữa các số. Sử dụng các dấu lớn hơn, bé hơn, bằng. Kết quả sẽ như sau

4327 > 3742 28 676 = 28 676

5870 < 5890 97 321 < 97 400

65 300 > 9530 100 000 > 99 999

Mẹo nhỏ khi làm bài tập dạng này, các con biết thêm để làm bài cho nhanh

- Số nào có nhiều chữ số hơn sẽ lớn hơn số còn lại. Ví dụ số có 5 chữ số sẽ lớn hơn số có 4 chữ số 65 300 > 9530

- Nếu 2 số có số lượng chữ số bằng nhau. Các con so sánh từ trái qua phải. Số nào có có số bên trái lớn hơn thì lớn hơn. Ví dụ: Khi so sánh 4327 với 3742. Các con thấy số 4 lớn hơn số 3. Suy ra, 4327 > 3742.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021