Giải câu 4 Bài Luyện tập chung Toán 4 trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 48 - SGK Toán 4:

Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước.

Bài làm:

Số lít nước chứa trong thùng bé là: (600 - 120) : 2 = 240(l)

Số lít nước chứa trong thùng to là: 240 + 120 = 360 (l)

Đáp số: 240 l và 360 l

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021