Giải câu 2 bài mét vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 65- sgk Toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m2 = ….dm2 400 dm2 = ….m2

100dm2 = …m2 2110 m2 = …dm2

1m2 = …cm2 15m2 = ….cm2

10 000 cm2 = …m2 1dm22cm2 = …cm2

Bài làm:

1m2 =100 dm2 400 dm2 = 4 m2

100dm2 = 1m2 2110 m2 = 211000 dm2

1m2 = 10000 cm2 15m2 = 150000 cm2

10 000 cm2 = 1m2 10dm22cm2 = 1002 cm2

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021