Giải câu 2 bài : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) sgk Toán 4 trang 116

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 116 sgk toán lớp 4

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) và \(\frac{5}{12}\)

b) và \(\frac{19}{24}\)

c) và \(\frac{7}{11}\)

d) và \(\frac{11}{16}\)

e) và \(\frac{72}{100}\)

g) và \(\frac{4}{5}\)

Bài làm:

a) và \(\frac{5}{12}\)

b) và \(\frac{19}{24}\)

Ta thấy mẫu số của phân số chia hết cho mẫu số của phân số \(\frac{3}{8}\) (24 : 8 = 3). Ta có:

giữ nguyên \(\frac{19}{24}\)

c) và \(\frac{7}{11}\)

Ta thấy mẫu số của phân số chia hết cho mẫu số của phân số \(\frac{7}{11}\) (22 : 11 = 2). Ta có:

giữ nguyên \(\frac{21}{22}\)

d) và \(\frac{11}{16}\)

e) và \(\frac{72}{100}\)

Ta thấy mẫu số của phân số chia hết cho mẫu số của phân số \(\frac{4}{25}\) (100 : 25 = 4). Ta có:

giữ nguyên \(\frac{72}{100}\)

g) và \(\frac{4}{5}\)

Ta thấy mẫu số của phân số chia hết cho mẫu số của phân số \(\frac{4}{5}\) (60 : 5 = 12). Ta có:

giữ nguyên \(\frac{17}{60}\)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021