Giải câu 4 Bài Yến, tạ, tấn

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 23 - SGK Toán 4:

Một xe ô tô chuyển trước chở được 3 tấn muối, chuyển sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối?

Bài làm:

Đổi: 3 tấn = 30 tạ

Số muối chuyến sau ô tô trở được là: 30 + 3 = 33 (tạ).

Sau cả hai chuyến, số muối ô tô trở được là:30 + 33 = 63 (tạ).

Vậy tổng số muối trở được là: 63 (tạ).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021