Giải bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 104 105 SGK

  • 1 Đánh giá

Để luyện tập phần hình bình hành và diện tích hình bình hành. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 104 sgk toán lớp 4

Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 4 trang 104 - 105 SGK

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 104 sgk toán lớp 4

Viết vào ô trống (theo mẫu)

Độ dài đáy

7cm

14dm

23m

Chiều cao

16cm

13dm

16m

Diện tích hình bình hành

7 x 16 = 112(cm2)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 104 sgk toán lớp 4

Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 4 trang 104 - 105 SGK

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là:

P = (a+ b) x 2 (a và b cùng một đơn vị đo)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành, biết:

a) a = 8cm ; b = 3cm

b )a = 10dm; b = 5dm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 104 sgk toán lớp 4

Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích của miếng đất đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021