Giải bài tập 1 trang 178 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 178 - sgk toán lớp 4

Viết các số:

a) Ba trăm sáu mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi bảy ;

b) Mười sáu triệu năm trăm ba mươi nghìn bốn trăm sáu mươi tư;

c) Một trăm linh năm triệu không trăm bảy mươi hai nghìn không trăm linh chín.

Bài làm:

Bài 1:

a) 365847 ( 365000+ 847=365847 ) ;

b) 16530464 ( 16000000 +530000 + 464 =16530464) ;

c) 105072009 (105000000 + 72000+ 9=105072009)
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021