Giải câu 3 Bài Dãy số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 19 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chầm để có ba số tự nhiên liên tiếp:

a) 4; 5;...

b) ....; 87; 88

c) 896; ...898.

d) 9; 10;.....

e) 99; 100;....

g) 9998; 9999;....

Bài làm:

a) Số cần điền vào chỗ trống là số liền sau của số 5.

Số liền sau của số 5 là số 6;

Ta được dãy số là: 4; 5; 6.

b) Số cần điền vào chỗ trống là số liền trước của số 87.

Số liền trước của số 87 là số 86;

Ta được dãy số là: 86; 87; 88.

c) Số cần điền vào chỗ trống là số liền sau của số 896.

Số liền sau của số 896 là số 897;

Ta được dãy số là: 896; 897; 898.

d) Số cần điền vào chỗ trống là số liền sau của số 9 999.

Số liền sau của số 9 999 là số 10 000;

Ta được dãy số là: 9 998; 9 999; 10 000.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021