Giải câu 4 Bài Dãy số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 19 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 909; 910; 911;....;.....;....;....;.....

b) 0; 2; 4; 6;...;.....;....;....;.....;....;.....

c) 1; 3; 5; 7;....;.....;....;.....;....;.....

Bài làm:

a) Đây là một phần của dãy số tự nhiên, các con xác định các số liền sau rồi điền vào chỗ trống để được dãy số sau nhé:

909; 910; 911; 912; 913; 914; 915; 916.

b) Dãy số này là dãy số cách đều nhau hai đơn vị (dãy số chẵn), các con cộng thêm 2 đơn vị vào số 6 để điền được số tiếp theo rồi làm tương tự để điền được hết dãy số nhé:

0; 2; 4; 6;8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

c) Dãy số này là dãy số cách đều nhau hai đơn vị (dãy số lẻ), các con cộng thêm 2 đơn vị vào số 7 để điền được số tiếp theo rồi làm tương tự để điền được hết dãy số nhé:

1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19;21

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021