Giải câu 2 bài Phép trừ phân số sgk Toán 4 trang 129

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 129 sgk toán lớp 4

Rút gọn rồi tính:

a) ; b) \(\frac{7}{5}- \frac{15}{25}\);

c) ; d) \(\frac{11}{4}-\frac{6}{8}\)

Bài làm:

a) Ta thấy 3 : 3 = 1 ; 9 : 3 = 3. Nên chia cả tử và mẫu của cho 3.

= \(\frac{3 : 3}{9 : 3}\) = \(\frac{1}{3}\)

Ta có: = \(\frac{2}{3}- \frac{1}{3}= \frac{2-1}{3}=\frac{1}{3}\)

b) Ta thấy 15 : 5 = 3 ; 25 : 5 = 5. Nên chia cả tử và mẫu của cho 5.

= \(\frac{15:5}{25:5}\) = \(\frac{3}{5}\)

Ta có:

c) Ta thấy 4 : 4 = 1 ; 8 : 4 = 2. Nên chia cả tử và mẫu của cho 4.

= \(\frac{4:4}{8:4}\)=\(\frac{1}{2}\)

Ta có:

d) Ta thấy 6 : 2 = 3 ; 8 : 2 = 4. Nên chia cả tử và mẫu của cho 2.

=\(\frac{6:2}{8:2}\) =\(\frac{3}{4}\)

Ta có:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021