Giải câu 3 Bài Thực hành vẽ hình vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 55 - SGK Toán 4:

Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5 cm, rồi kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD:

a) Có vuông góc với nhau hay không;

b) Có bằng nhau hay không.

Bài làm:

Các con thực hiện các bước để vẽ hình vuông như sau:

Giải câu 3 Bài Thực hành vẽ hình vuông

a) Dùng ê ke kiểm tra ta thấy hai đường chéo của hình vuông vuông góc với nhau.

b) Dùng thước thẳng để kiểm tra ta thấy hai đường chéo của hình vuông có độ dài bằng nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021