Giải bài tập 2 trang 178 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 178 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

2 yến = ....kg ;

2 yến 6kg = ...kg ;

40kg = ...yến

b)

5 tạ = ...kg;

5 tạ 75 kg =...kg ;

800kg = ...tạ

5 tạ = ....yến;

9 tạ 9kg = ...kg ;

tạ = ...kg

c)

1 tấn = ...kg

4 tấn = ...kg ;

2 tấn 800kg = ...kg ;

1 tấn = ...tạ

7000kg = ...tấn ;

12000kg = ...tấn

3 tấn 90kg = ...kg

tấn = ....kg;

6000kg = ....tạ

Bài làm:

Bài 2:

a)

2 yến = 20 kg ( Do 1 yến = 10kg nên 2 yến = 2 x 10 kg= 20kg) ;

2 yến 6kg = 26kg ; ( Do 1 yến = 10kg nên 2 yến 6kg= 2 x 10 +6 kg= 26kg) ;

40kg = 4 yến (Do 10kg = 1 yến nên 40kg = 4 yến)

b)

5 tạ = 500 kg; ( Do 1 tạ = 100 kg nên 5 tạ = 5 x 100 kg =500 kg)

5 tạ 75 kg = 575 kg ; ( Do 1 tạ = 100 kg nên 5 tạ 75 kg= 5 x 100 + 75 (kg) =575 kg)

800kg = 8 tạ ( Do 1 tạ = 100 kg nên 8 tạ =800 kg)

5 tạ = 50 yến; ( Do 1 tạ = 10 yến nên 5 tạ = 5 x 10 kg =50 kg)

9 tạ 9kg = 909 kg ; ( Do 1 tạ = 10 yến nên 9 tạ 9kg = 9 x 10 +9 kg =909 kg)

tạ = 40kg ( 100 x = 40 )

c)

1 tấn = 1000kg

4 tấn = 4000kg ; ( Do 1 tấn = 1000kg nên 4 tấn = 4 X 1000kg= 4000 kg)

2 tấn 800kg = 2800 kg ;( Do 1 tấn = 1000kg nên 2 tấn 800kg = 2 X 1000 + 800 (kg) = 2800 kg)

1 tấn = 10 tạ

7000kg = 7 tấn ; ( Do 1 tấn = 1000kg nên 7 tấn = 7 X 1000kg= 7000 kg)

12000kg = 12 tấn ( Do 1 tấn = 1000kg nên 12 tấn = 12 X 1000kg= 12000 kg)

3 tấn 90kg = 3090 kg ( Do 1 tấn = 1000kg nên 3 tấn 90kg = 3 X 1000 + 90= 3090 kg)

tấn = 750kg; ( Do 1 tấn = 1000kg nên tấn= X 1000 = 750 kg)

6000kg = 60tạ ( Do 100kg = 1 tạ nên 6000kg = 60tạ)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021