Giải bài tập 3 trang 163 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 163 - sgk toán lớp 4

Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

a x b = ... x a

(a x b) x c = a x (b x ...)

a x 1 = ... x a = ...

a x (b + c ) = a x b + a x ...

.... : a = 1 (a khác 0)

.... : a = 0 (a khác 0)

Bài làm:

a x b = b x a

(a x b) x c = a x (b x c )

a x 1 = 1 x a = a

a x (b + c ) = a x b + a x c

a : a = 1 (a khác 0)

0 : a = 0 (a khác 0)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021