Giải bài Triệu và lớp triệu

  • 1 Đánh giá

Trong bài này các con sẽ tìm hiểu về Triệu và lớp triệu giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc cách giải bài tập.

A. Lý thuyết

10 trăm nghìn được gọi là 1 triệu, viết: 1 000 000.

10 triệu được gọi là 1 chục triệu, viết: 10 000 000.

10 chục triệu gọi là 1 trăm triệu, viết là 100 000 000.

Lớp triệu: bao gồm các hàng: triệu, chục triệu, trăm triệu.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 13 - sgk toán 4:

Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 13 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 chục triệu 2 chục triệu 3 chục triệu 4 chục triệu

10 000 000 20 000 000 ................. .................

5 chục triệu 6 chục triệu 7 chục triệu 8 chục triệu

.................. .................. .................. ......................

9 chục triệu 1 trăm triệu 2 trăm triệu 3 trăm triệu

.................. .................. .................. ...................

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 13 - sgk toán 4:

Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

Mười lăm nghìn. Năm mươi nghìn.

Ba trăm năm mươi. Bảy triệu.

Sáu trăm. Ba mươi sáu triệu.

Một nghìn ba trăm. Chín trăm triệu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 14 - sgk toán 4:

Giải câu 4 Bài Triệu và lớp triệu

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021