Giải câu 1 bài Phép cộng phân số sgk Toán 4 trang 126

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 126 sgk toán lớp 4

Tính

a) b) \(\frac{3}{4}+\frac{5}{4}\)

c) d) \(\frac{35}{25}+\frac{7}{25}\)

Bài làm:

a) Giữ nguyên mẫu số là 5, cộng 2 tử với nhau:

b) Giữ nguyên mẫu số là 4, cộng 2 tử với nhau:

c) Giữ nguyên mẫu số là 8, cộng 2 tử với nhau:

d) Giữ nguyên mẫu số là 25, cộng 2 tử với nhau:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021