Giải câu 3 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 136

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 136 sgk toán lớp 4

Tính rồi nêu nhận xét về hai phân số và kết quả:

a) x \(\frac{3}{2}\) ; b) \(\frac{4}{7}\) x \(\frac{7}{4}\) c) \(\frac{1}{2}\) x \(\frac{2}{1}\)

Bài làm:

a) x \(\frac{3}{2}\) = \(\frac{2×3 }{3×2}=1\)

b) x \(\frac{7}{4}\) = \(\frac{4 ×7 }{7×4}=1\)

c) x \(\frac{2}{1}\) = \(\frac{2 ×1}{1×2}=1\)

Nhận xét:

  • Ta thấy, ở mỗi phép tính, hai phân số đó là hai phân số đảo ngược nhau.

(ví dụ: là phân số đảo ngược của \(\frac{2}{3}\) )

  • Kết luận: Nhân hai phân số đảo ngược nhau ta được tích bằng 1.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021