Giải bài : Dấu hiệu chia hết cho 5

  • 1 Đánh giá

Để biết một số có chia hết cho 5 không ta cần những dấu hiệu nhận biết như thế nào? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Dấu hiệu chia hết cho 5

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Chú ý: Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 96 sgk toán lớp 4

Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553

a) Số nào chia hết cho 5

b) Số nào không chia hết cho 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 : Trang 96 sgk toán lớp 4

Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm:

a) 150 < ... < 160

b) 3575 < ... < 3585

c) 335 ; 340 ; 345 ; 350 ; 355 ; 360.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 96 sgk toán lớp 4

Với ba chữ số 0, 5, 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có ba chữ số đó và đều chia hết cho 5.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 96 sgk toán lớp 4

Trong các số 35; 8; 57; 660; 945; 5553; 3000

a) Số nào chia hết cho 5 và chia hết cho 2

b) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021