Giải câu 4 Bài Luyện tập Triệu và lớp triệu (Tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 17 - SGK Toán 4:

Cho biết: Một nghìn triệu được gọi là 1 tỉ.

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

ViếtĐọc
1 000 000 000"một nghìn triệu" hay "một tỉ"
5 000 000 000"năm nghìn triệu" hay "....................... tỉ"
315 000 000 000"ba trăm mười lăm nghìn triệu" hay "................. tỉ"
............."........................ triệu" hay "ba tỉ"

Bài làm:

ViếtĐọc
1 000 000 000"một nghìn triệu" hay "một tỉ"
5 000 000 000"năm nghìn triệu" hay "năm tỉ"
315 000 000 000"ba trăm mười lăm nghìn triệu" hay "ba trăm mười lăm tỉ"
3 000 000 000"ba nghìn triệu" hay "ba tỉ"

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021