Giải bài : Luyện tập chung Toán lớp 4 trang 99 SGK

  • 2 Đánh giá

Nhằm mục đích luyện tập toàn bộ lí thuyết và bài tập của phần dấu hiệu chia hết. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 99 sgk toán lớp 4

Trong các số 7435; 4568; 66811; 2050; 2229; 35766

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 3?

c) Số nào chia hết cho 5 ?

d) số nào chia hết cho 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 99 sgk toán lớp 4

Trong các số 57234; 64620; 5270; 77285

a) Số nào chia hết cho 2 và 5

b) Số nào chia hết cho 3 và 2

c) Số nào chia hết cho 2; 3; 5 và 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 99 sgk toán lớp 4

Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho:

a) 5…8 chia hết cho 3;

b) 6…3 chia hết cho 9;

c) 24… chia hết cho cả 3 và 5;

d) 35… chia hết cho cả 2 và 3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 99 sgk toán lớp 4

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau rồi xét xem giá trị đó chia hết cho những số nào trong các số 2, 5:

a) 2253 + 4315 – 173

b) 6438 – 2325 x 2

c) 480 – 120 : 4

d) 63 + 24 x 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 99 sgk toán lớp 4

Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào.Tìm số học sinh của lớp học đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 43 lượt xem
Chủ đề liên quan