Giải câu 1 bài : Luyện tập chung Toán lớp 4 trang 99 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 99 sgk toán lớp 4

Trong các số 7435; 4568; 66811; 2050; 2229; 35766

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 3?

c) Số nào chia hết cho 5 ?

d) số nào chia hết cho 9

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9 mà các con đã được học và luyện tập, ta tìm được các số như sau:

a) Các số chia hết cho 2 là: 4568; 2050; 35766

b) Các số chia hết cho 3 là: 2229; 35766

c) Các số chia hết cho 5 là: 7435; 2050

d) Các số chia hết cho 9 là: 35766

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021