Giải câu 2 bài So sánh hai phân số khác mẫu số sgk Toán 4 trang 121

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 122 sgk toán lớp 4

Rút gọn rồi so sánh hai phân số:

a) và \({4 \over 5}\)

b) và \({6 \over {12}}\)

Bài làm:

a) Ta thấy 10 : 5 = 2 nên ta giữ nguyên phân số và rút gọn phân số \({6 \over {10}}\)

Ta có:

So sánh hai phân số có cùng mẫu là 5:

(vì 3 < 4)

Vậy < \({4 \over 5}\)

b) Ta thấy: 12 : 4 = 3 nên ta giữ nguyên phân số và rút gọn phân số \({6 \over {12}}\)

So sánh hai phân số có cùng mẫu là 4:

> \({2 \over 4}\) (vì 3 > 4)

Vậy > \({6 \over {12}}\)

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021