Giải câu 4 bài : Dấu hiệu chia hết cho 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 98 sgk toán lớp 4

Tìm số thích hợp viết vào ô trống để được các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Bài làm:

Hướng dẫn: Để các số không chia hết 9 mà chia hết cho 3, thì tổng các chữ số phải khác 9, 18.

Kết quả như sau:

Giải bài : Dấu hiệu chia hết cho 3

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021